Ing. Zdeněk Chadim

Obchodní zástupce

606 230 668

Jaroslav Bajer

Obchodní zástupce

724 584 830

Ing. Martin Pročka

Obchodní zástupce

778 739 075

Jarmila Beranová

Maloprodejna, skladová účetní

561 202 372

Ing. Bohuslav Kocián

Vedoucí sila, skladu, asanace

603 863 364

Agrochemie

Klademe důraz na optimální a šetrné zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Naše středisko na přípravky na ochranu rostlin se nachází v areálu Křižanov. Dodáváme kompletní sortiment přípravků pro profesionální použití. Distribuce herbicidů. fungicidů, insekticidů, desikanty, mořidla, stimulátory, smáčedla a ostatní látky. Umožňujeme tzv. zelené úvěry a vrácení prázdných vymytých obalů zpět od zákazníků.

Asanační činnosti
Poskytujeme komplexní služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce včetně plynování objektů, obilních skladů a sil, posklizňových linek, ostatních zemědělských i nezemědělských budov. Soustředíme se rovněž na likvidaci nežádoucí vegetace v areálech různých objektů, v blízkosti drážních vleček atd. Tyto činnosti zajišťují kvalitní životní podmínky pro člověka v prostorách, které chceme uchránit před nežádoucími vlivy, mezi které patří především skladištní škůdci, hlodavci, infekční choroby atd. DDD činnost tak výrazně ovlivňují ochranu veřejného zdraví dle zákona 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Naši pracovníci, kteří vykonávají tuto práci v oblasti DDD disponují platnou odbornou specializací, absolvovanou praxí za uplynulá léta. Jsme členové sdružení DDD. Našim cílem je zajišťování profesionálních služeb v souladu s právními předpisy vztahujícími se k činnosti DDD, zajištění přijatelné ceny za vykonanou práci. Naše činnost je zajišťována jak v pracovních dnech, tak ve dnech volna (sobota, neděle).

Proč spolupracovat s námi?

  • Dlouholeté zkušenosti v této oblasti
  • Aplikace a doporučení volíme v souladu s integrovanou ochranou rostlin
  • Tvoříme vlastní doporučení včetně poradenského servisu
  • Zboží zavážíme přímo našim odběratelům
  • Nabízíme možnost uskladnění přípravků ve skladě v Křižanově

Herbicidy

Přípravky na ochranu rostlin k regulaci plevelných společenstev

Fungicidy

Pšenice potravinářská, sladovnický ječmen, žito potravinářské

Insekticidy

Přípravky na ochranu rostlin k potlačení výskytu škůdců

Stimulátory

Přípravky se stimulačním účinkem

Regulátory růstu

Přípravky s morforegulačními účinky

Mořidla

Přípravky k moření osiva a sadby. Regulace houbových chorob přenosných osivem. Ochrana před škůdci vzcházejících plodin.

Smáčedla

Podpůrné prostředky ke zlepšení účinnosti postřikové jíchy, lepšímu pokrytí a ulpívání postřiku na rostlinách.

Ostatní

Pomocné látky

Reference